Ator a ngise

Jato Aka, Turan, Kwande, ya tor ken 1912-1961

Jato Aka, tor u Turan

Abuul Benga, Ukan, Ushongo, ya tor ken 1912-1922

Agbo Kpile, Kunav, Vandeikya, ya tor ken 1912-1930

Agberagba Yonko, Gaav, Konshisha, ya tor ken 1914-1926

Akpagher Adegyuve, Mbatiav, Gboko, ya tor ken 1917-1925

Wannune Kibough, Mbakor, Tarka, ya tor ken 1917-1925

Kur Baka, Tombo, Buruku, Ya tor ken 1912-1925

Wombo Makar Agaku, Tongov, Katsina-ala ya tor ken 1976-1982

Zaki Biam, Ngenev, Ukum, ya tor ken 1912-1945

Ugba Gwar, Ugondo, Logo, ya tor ken 1918-1948

Jande Ageva, Masev, Gwer-east, ya tor ken 1915-1945

Aondoana Adaga, Iharev, Gwer-West, ya tor ken 1915-1981