Igede administrative areas

Igede people comprises Obi and Oju Local Government Areas (LGAs) of Benue State as well as parts of some neighbouring LGAs.

Igede cultural , symbol

They’re the third largest ethnic group in the state after Tiv and Idoma.

Igede administrative areas, units or divisions include:

Obarike
Irabi
Ogore
Ogwope
Janke
Inyuma
Okpokpo
Ikwokwu
Ebenta
Ikori
Owori
Igwoke
Obeko
Adugodu
Edii
Umapia
Abode
Iwa
Uwobe
Orihi
Otokwe
Ohuma
ljege
Oyinyi
Ikirihie
Ojwo
Ahuihie
Udebor
Odagwu
Oye-Agbor
Oye-Obi
Ewu
Adiko
Ojenya Edii
Ojenya Ettee
Ochingini
Ogede
Omega
Imadi
Iyakwe
Okono
Agboko
Odaliko
Igbono
Okore
Abotutu
Abikpom
Ojegbe
Oye Ohuebo
Oye Oba
Etuloko
Etee-Akpala
Adum West
Ikponyire
Inyuma
Opirikwu-Adumn
Owo-Adum
Ikwumaye
Okpee
Adigabu
Edii
Adigbe
Abilega
Ugbodom
Abonu
Udegi
Ado-Odo
Akwundu
Ugbogwu
Ahila
Irabi
Adega
Ibila
Anyatuma
Anyoko
Okpaga
Ogege
Utubeji
Ojegbe
Obijago
Odaleko
Ogilewu
Okpenehi
Anyawoka
Ogbodo
Ogwope
Amumu
Odwukwu
Owo
Ohoho
Opiem
Ohuhu Owo
Otumala
Ibilla
Eja
Andibila
Okwukwe
Uchenyum
Ojenya
Oju
Obohu
Ogboko
Ukpa
Ainu Ete
Ebonda
Obobu
Ukpute Oyiwo
Obibagwu
Ohuma
Obijagwa
Aadoga
Ainu
Agbong
Oruu
Okpoma
Ogboja
Ifege
Idelle
Oye
Anwo
Itoto
Ogege
Adokpa
Ogori
Edee
Ohuma
Okatpgwe
Ojokwe
Okwudu