Yiase i NKST

1904:
Nongo u S.U.M tindi ior unyiin er ve va zende ken tar u Nigeria ne, ve va nenge mlu u tar ne sha u vea fa ajiir a vea va hii u mpasen kwagh u Aondo yo

NKST Synod meeting at Mkar. [Photo: Pastor Ephraim Mbateren Shir. rff.christians.co.za/the-nongo-u-kristu-u-i-ser-u-sha-tar-nkst]

Dr. Kumm lum mom ken mba unyiin mbara. Er ve kondo ifi u Benue yo, iyange igen ve tsa hen Abetse ka hen Abetse la, Dr. Kumm hii u fan zwa Tiv ye. A nongo a nger asemberakaa a ken zwa Tiv kpaa ka nahan ve, zum u za zende ken South Africa la kpaa, a or kwagh u Tiv a mbara ye. A kaa er, sha mnenge nay o, ve va er tom ken tar u Tiv, ve pase Tiv kwagh u Aondo.

1906:
Gbaa u S.U.M u Africa hii tom ken tar u Jukun, ve maa useteishen mba Donga man Waka.

1907:
Dr. Kumm za zende ken tar u South Africa man er a za kohol mbakristukeera, mba ve lu wan iyol u a pasen ivangeli ken avegher a tar a ken Sudan ne yo, a lho ve er, ve va pase ivangeli ken tar u Tiv, Mbakristu mba a kohol ve, man a or kwagh a ve la, Ortse Botha kpaa lu mom ker.

1908:
Ortese Botha man Ortese Hosking mough ken tar u South Africa ve kar ve yem ken tar u Ingelandi, ve za hen kwagh u angev mbu ken ityar I I tseen iyol ne man u kuran iyol sha mbu man icimbi mbi sorn mbu. Sha mbee u inyom la ve va nyor ken tar u Nigeria ne, kpa gbenda lu a bugh u a er tom ken tar u Tiv ga.

1909:
Ortese Zimrnermann vakohol ve inyom I 1909 I Ortese zimermann va mi la i been yo, ve cii ve mogh ve yem hen Mbula, ikua ikua a Yola. Ve za tema her; ve hii u pasen mbula kwagh u Aondo.

1910:
Umisehn mba ve hii u eren tom ken imbusutarimese ne cii ve er mkohol shin Lokoja. Ken mkohol la ve kaa er, doo u a hii tom hen akuraior a kiriki ga; gayo u henen zwa u mbaior, man u ngeren u ka tom u vesen, kua u ican kpaa nahan yo, guda i vande hii tom hen akuraior a a wer vesen, man a mase zan hamen u pasen kwagh u Aondo hen akuraior a kirkila kpaa ye. Mbula mbera cii, ve kuma ingyegh er ior dubu anieni (8000) nahan tseegh. Nahan mkohol kaa er mbatesen mba ve hii tom hen Mbula, ve ker ijiir icen ape vea fatyo u za eren tom u Aondo yo. Hiihii yo, wanger mbatesen mbara u moughon hen Mbula ga, kpa ken masejime yo, wanger ve. Nahan ve rumun u eren sha imo I mkohol ne. ve kav er i lu ishima I Aondo er ve mough yo.

1911:
Ve ker ijiir we wue ken imbusutarimese ne, kpa ve zua a ma ijiir ga. Gbenda kondo ve hanma ian cii.

Ken mhii u 1911 la, mbatesen mba ve lu eren tom ken tar u Jukun hen Waka man hen Donga la ve tindi ve a loho ve kaa er, “Ichighan Jijingi kua se, se nenge doo u se pase ne er I gbe u kwaghoron u Aondo ma a nyer ken Tiv yo”.

Er Mbatesen mba utar mbara ve va zua a loho la yo, ve er msen, ve pine Aondo sha u a paseve awashima Na sha loho la. Kpernan ve tema imongo yo, hanmo ve nan gba oron kaan er, nan son Aondo yo, wanger nan er i lu ishima I Aondo u ve za er tom ken tar u Tiv yo.

Ka inyom shon ne je, ken uwer u April 17 la, Ortese Zimmermann za tema twev hen Sai. Ka mhii u mnyer u mkaanem ma Ichighan Bibilo ken tar u Tiv je la, shi ka mhii u tesen makeranta man u soron ior angev kpaa.

Sha ayange la, dogolomba lu a na ian er mbatesen ve zenden ken tar u Tv je ga, sha ciu Tiv ve lu rumun u lun sha Ikev i dogolomba ga. I na ian er, ve pase kwaghaondo hen agar a a lu hen kpe gbenda u u dugh hen Waka u yem hen Takpugh la tseegh. Sha ayange la, Tiv mba ve tema igbudu vegher u ken tar u Jukun la, ve hemba agar atar ga.

Ken mbee u inyom I 1911 la, Ortese Judd va kohol Ortese Zimmemann hen Sai.

Ka Ortese Judd ne, yan hii u ngeren takerada u hii hii ken zwa Tiv ye.

Ortese Zimmermann tsa zan zan ken 1912 yo, a yem memiyol ken tar u Nasera. A lu nongon u ma un hidi acin imongo je kpaa a fatyo ga; gbenda bugh un u hiden ga.

Ortese Hosking kpe ken inyom I 1917. I iii un hen Keana hen ian I yemen Lafia la.

Ortese Botha yem ken tar u Nasera ken inyom I 1953, maa za kpe keregh.

1912:
Ortese Dogo man kwase na kua Ortese Agee ve va nyor ken tar u Tiv.

Ka Ortese Dogo (Strydon) ne a hii u geman ivangeli I Marku cii ken zwa Tiv ye. Ken inyom ne, wanye u Tiv u hii hii pase ken igbar er, un rumun Yesu Kristu jighjigh sha er A lu oryiman na yo, Wanye u Tiv la lu Akiga Sai, ken inyom ne, shi dogolomba rumun u nan mishen ian er ve zende ve pase kwaghoando zan zan ve kighir shin ifi u Kachina Ala. Kpa ve de peren ifi la ga.

1913:
Mbatesen za hii seteishen ve u sha uhar ken tar u Tiv sha Zaki-Biam

Atese Ayolshila shi va nyor ken inyom shon ne.

1913: Takerada u hiihii u i hii ngeren ken zwa Tiv yo, due iti na er “Zwa Tiv”

1915: I tsegha iyouadua i hiihii i i hii maan ken tar u Tiv yo sha Sai.

1916: I gema tom u mishen u ken tar u Tiv i wa u sha ikev i “Dutch Reformed Church mission” (DRCM).

Ityokwagh yo, lu sha ciu u I lu keren gbenda u a er man tom u Ter ua za hemen ken Tiv doo doo, anzoughul a lu gayo. Sha mhii u tom ne zan zan er ken inyom I 1916 yo, mbatesen mba ve lu eren tom ken tar ne cii ve lu sha ikev i Sudan United Mission (SUM) u shin South Africa la.

Mbatesen mba ve va eren tom ken Tiv la yo, ve due ken iniongo I Kristu I Tiv gayo, alaghga mpav una va lu ken nongo u Kristu u Tiv, gadia ieren I mba ve lu maan u la ia lu kposo kposo sha ciu lu nongo u Kristu u DRCM la ve hemba ngeen ye.

Mbatesen mba iniongo I Kristu igen cii tema nenge yo, hemba doon u vea loho nongo u Kristu u DRCM u ken tar u South Africa la u ngohol tom ne. Ve kpaa ve rumun, ve ngohol u.

Ka ken inyom ne I zua a ivangeli I sha uwegh ku Marku ken zwa Tiv ye.

1917:
I er Mbakristu mba hiihii batisema ve lu iorov unyiin; nomso lu utar, kwase lu mom.

1919:
I va tsor twev hen Agwabi hen Tombo, Seteishen u i maa la, mba yer un er Sevav.

Dogolomba bugh tar u Tiv cii. A na ian er, mbatesen ve samber ker, ve pase kwaghaondo.

1920:
Igber ivangeli I sha uwegh ku Mateu sha ikyekye ken zwa Tiv.

1922:
I er or u sha ateratar batisema. Nahan kohol mba I er ve batisema la cii yo, kasev lu uhar man nomso lu unyiin. Kpa mba unyiin mba I hii eren ve batisema la ve lu ken mtsaha.

Ken inyom shon ne shi I gber takerada u iyer er, “Akaa a Bibilo” la sha ikyeke ken zwa Tiv.

1923:
I hii useteishen mba hev uhar, u mom sha Mkar man u mom sha Adikpo.

Ken inyom ne, kwagh u ijungwen kpaa er. Mbatesen mba uhar saa shin mnger shin ifi u Katsina Ala sha Turan.

1924:
I gber ivangeli sha uwegh ku Yahane sha ikyekye ken zwa Tiv

1925:
Ortwer va hii tom u iyouchi sha Mkar

I hii ya u boda sha Mkar

1926:
I hii seteishen u he sha Turan

I cir seteishen u sha Sai kua u sha Akikpo la kpaa

1927:
I hii seteishen u hen Mbaakon sha Ukuna.

1929:
Hii ken inyom I 1923 zan zan 1929 ne i kera er ma or batisema ga. Ka ken mbee u 1929 man i er ior itiankarihia batisema ye. Nomso lu ateratar man kwase lu mom

1930:
I maa iyou I paven ior ker hen iyouchi i hen Mkar la.

1931:
I gber Aerenakaa a Mbaapostoli ken zwa Tiv.

I hii makeranta u tesen Uitica sha Mkar

I hii makeranta u mbayevkasev hen Tombo hen seteishen u Sevav.

I hii seteishen u shin Makurdi.

1932:
I bee tsar u shin Makurdi la.

1933:
Ken inyom ne yo Tiv hii u tseen sha kwaghaondo. Ve gba hiin u kohol ayol a ve sha ajir kposo kposo sha u henen u oron takerada man u eren adua.

Ka mhii u ubablesekul je la.

I hii mkohol u “Mbaitsough ve”

Mkohol u hiihii i er un sha Turan.

I hii u teman twev mbu Gboko.

1935:
I hii seteishen u shin Shangev Tyev.

I er kwase u Tiv u hiihii batisema.
Kasev mba utar mba I vande eren ve batisema la yo, i mar ve ken Tiv ga.

1936:
I gber takarada u Mbaromanu zan zan Mpase, ken zwa Tiv.

1937:
I hii u gberen takerada u nan abaver a nongo u Kristu u iyer er mkaanem la.

1938:
I gber takerada u Pasalmi sha ikyekye ken zwa Tiv.

1939:
Inyamibuan va samber ken tar u Tiv sha agee je.

1940:
I hii makeranta u ukase hen Mkar.

I hii u ngohl anchogholov sha u koson ve hen makeranta u mbayevkasev u hen Tombo la.

I hii tom u “Boys’ Brigade’. Lu sha Turan i hii kompeni u hiihii ye.

1941: I hii “Mzough u kase”

1942: Ortese Goosen kpe shin Tombo

I gber ityakerada i ken ikuryan i he cii hingir takerada mom. I yilan er “Ityendezwa I he”

1943:
Mba ve nyor makeranta u Mbaivangeli mba hiihii mbara mba utar.

Ken inyom shon ne je, Nevkar man kwase na za tema ken Utur sha u eren tom u Aondo keregh.

1944:
I bugh iyouadua i sha Ukuna.

1947:
I bugh iyouadua i hen Mkar

1948:
Ortese De Lange kpe hen Mkar

1949:
I hii u samber a loho u ivangeli sha tar u iyon kua ken akuraior a sha iwo a a dondo a Tiv la.

1950:
I hii tom u gberen ityakerada sha ikyekye (Press) hen Mkar.

DRCM gema seteishen u Zaki-Biam kua seteishen u Sevav na sha ikev I mishen u CRC.

Ortese Ipema lu Ortese ve u a hii teman ken Tiv. Tyokwagh yo, sha ciu u DRCM nenge mbatesen yina ve u zan hemen a tom u ken tar u Tiv er i doo u ma i za hemen a mi yo.

1951:
I hii u maan ya u anchogholov hen Mkar

1952: I hii makeranta u Upastor

Iver nongo u Krustu hen Adikpo la.

1954: I hii u maan makeranta u mbayevkasev hen Uavande.

1957: Mver u nongo u Kristu u ken Sudan hen Tiv.

I gema iti I mkohol u “Mbaitsoughve” la hingir “Senodi u Nogno u Krustu u Sudan ken Tiv.”

I ver Nongo u Krustu Aku

1959:
Itsegha iyou I Ando ken Mbaamandev hen Mkar.

1960:
I hii seteishen u Isherev.

I ver nongo u Krustu hen Abwa

1961:
Ikure tom u geman Icighan Bibilo cii ken zwa Tiv.

I hii u pasen kwaghaondo ken zwa Tiv sha radio u ELWA.

I hii makeranta u henen Bibilo hen Zaki-Biam.

DRCM gema tom u nongo u Kristu cii na sha ikev I SUM CRC.

Ityokwagh I yange igen sev hungawa av yo, DRCM yila nongo u Kristu u Tiv kaa a u er, “Ieren I Gomna u tar ve u South Africa i doo Ugomna mba ityar igen ishima ga. Nahan bee ve er, kpee je, gomna u Nigeria kpaa iyange igen una zenda ve abur abur nahan. A lu sha ci u ieren i Gomna u tar ve la una zenda ve abur abur ye.
Yo hemba doon u nongo u Kristu u Tiv u rumun vea wa ve sha ikev i mishen ugen. Aluer nongo u kristu rumun ga man iyange igen a gba u vea yem abur abur yo, vea undu ve icoghol. Tso hen shighe la yo, hanma mishen i ve fe ga. Nahan a hingir u ityesen ve I sha kwaghaondo cii ia dan. Kpa aluer nongo u Kristu u Tiv wan sha ikev i SUM CRC la. Yo lu kwagh u iyange imom shin inyom imom tso ga. I ver u nan tom la sha ikev I SUM CRC hen anyom pue. Nahan lu ken inyom I 1954 ve hii u ngohol ifi Kachina yande la ye. Ver ishima er ken inyom i 1964 yo, vea ngohol tom la cii, kpa mdue u DRCM lu abur abur vough er yange ve lu henen nahan. Gomna u Nigeria kera soo u zuan kwagh a gomna u shin South Africa ga, nahan a kaa er, ior mba South Africa ve due ken tar na kera. Tso ken September, 30, 1961 yo SUM CRC ngohol tom u nongo u Kristu u Tiv cii sha ikev ve. Ve noghol tom ne, anyom shi ahar a ma i kom shighe u yange ve ver la.

Ken inyom in 1957 you NKST kpaa tile sha tseghneke na